O společnosti

Ze Stanov České společnosti hospicové péče (dále ČSHP), organizační složky České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP), z. s.:

 • ČSHP je dobrovolné sdružení osob, které mají zájem pracovat v oblasti působnosti ČSHP: lékaři, psychologové, zdravotní sestry a další odborní pracovníci ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
 • Je ve své odborné činnosti autonomní a nese za výkon své činnosti plnou odpovědnost. Poslání, cíle a formy činnosti OS jsou shodné s posláním a cíli ČLS JEP.
 • ČSHP působí v oblasti hospicové péče. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v hospicové péči a příbuzných oborech, usiluje o jejich využívání v péči o umírající, zejména na poli humanizace medicíny a obrany důstojnosti umírajících až do přirozeného konce jejich života.

Poslání a cíle ČLS JEP (z webu společnosti):

 • ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.
 • ČLS JEP, z.s. se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.
 • ČLS JEP, z.s. podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi.
 • ČLS JEP, z.s. se všestranně podílí na řešení otázek týkajících se řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, léčebné a preventivní péče a činností souvisejících.
 • ČLS JEP, z.s. vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí.
 • ČLS JEP, z.s. všestranně podporuje činnost odborných společností, spolků lékařů a dalších sdružení pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
 • ČLS JEP, z.s. dbá na dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání.
 • ČLS JEP, z.s. dbá na užívání pouze takových diagnostických, preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.